ПОСТАНОВА Верховної Ради України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Укрінформ
Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік:

за роботу "Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології контролю небезпечних захворювань в умовах пандемії":

Чумаченку Дмитру Ігоровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

Федушко Соломії Степанівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

за роботу "Нова парадигма розроблення інтелектуальних систем параметричної ідентифікації технологічних процесів":

Павленку Івану Володимировичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України;

Іванову Віталію Олександровичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Сумського державного університету МОН України;

за роботу "Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць України":

Босому Дмитру Олексійовичу - доктору технічних наук, виконувачу обов’язків завідувача кафедри Українського державного університету науки і технологій МОН України;

Сабліну Олегу Ігоровичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Українського державного університету науки і технологій МОН України;

Маркулю Руслану Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Українського державного університету науки і технологій МОН України;

Ковальчуку Віталію Володимировичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Українського державного університету науки і технологій МОН України;

за роботу "Дизайн та властивості нових N,O,S-вмісних гетероциклів біомедичного призначення":

Пальчикову Віталію Олександровичу - доктору хімічних наук, директору Науково-дослідного інституту хімії та геології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

за роботу "Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних полях":

Суровицькому Сергію Вікторовичу - молодшому науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Конотопському Леоніду Євгеновичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Богдановій Катерині Борисівні - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Захарову Артему Вячеславовичу - кандидату технічних наук, заступнику завідувача науково-дослідної частини Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Опіка над дітьми у педагогічній теорії та практиці":

Карпенко Оресті Євгенівні - доктору педагогічних наук, професору кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Наукове обґрунтування оптимальних методів і засобів інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів":

Петруку Роману Васильовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу "Нові регуляторні механізми біосинтезу клінічно-важливих антибіотиків":

Ющуку Олександру Сергійовичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Кошлі Оксані Тарасівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосувань":

Трусовій Валерії Михайлівні - доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Житняківській Ользі Анатоліївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Вус Катерині Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Тарабарі Уляні Костянтинівні - молодшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

за роботу "Кристалічна інженерія р-комплексів купруму(I) і аргентуму(I) з алільними похідними гетероциклічних сполук та їх нелінійно-оптичні властивості":

Сливці Юрію Івановичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Концепція формування асортименту ергономічного захисного та спеціального одягу на засадах дизайну":

Колосніченко Олені Володимирівні - доктору мистецтвознавства, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Рубанці Аллі Іванівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Токар Галині Миколаївні - доктору філософії з галузі знань виробництво та технології, асистенту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

за роботу "Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії":

Онищенко Світлані Володимирівні - доктору економічних наук, професору кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

Сівіцькій Світлані Павлівні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

Маслій Олександрі Анатоліївні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

Глушко Аліні Дмитрівні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

за роботу "Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика":

Ткачуку Руслану Федоровичу - доктору філологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (далі - НАН України);

за роботу "Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції":

Гасію Григорію Михайловичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;

за роботу "Новітні наноструктуровані матеріали та їх використання у системах фотовольтаїки":

Зайцеву Роману Валентиновичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Мінаковій Ксенії Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Інноваційні методи комплексного позиціонування для літальних апаратів цивільної авіації":

Остроумову Івану Вікторовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

за роботу "Розвиток методів і засобів моніторингу технічного стану об’єктів теплоенергетики та їх впливу на забруднення атмосферного повітря":

Запорожцю Артуру Олександровичу - кандидату технічних наук, докторанту Інституту технічної теплофізики НАН України;

за роботу "Мультифункціональні склуваті середовища з рідкісноземельними активаторами для сучасної ІЧ фотоніки":

Шпотюку Ярославу Олеговичу - кандидату фізико-математичних наук, доктору філософії з галузі знань матеріалознавство, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Інформаційна технологія побудови резильєнтних до кіберзагроз комп’ютерних систем шляхом забезпечення принципів проактивності, адаптивності та стійкості до втручань":

Лисенку Сергію Миколайовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

за роботу "Науково-технічні засади підвищення точності промислових вимірювань температури термоелектричними перетворювачами":

Кочану Оресту Володимировичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

за роботу "Розробка нових модуляторів фосфорилювання та дефосфорилювання сигнальних білків як потенційних лікарських засобів":

Кобзарю Олександру Леонідовичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

Самофаловій Дарії Олексіївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

Раєвському Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

Булденку Владиславу Миколайовичу - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

за роботу "Нові комплексні підходи модуляції Глутамат/ГАМК-ергічної нейротрансмісії":

Пастухову Артему Олеговичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Дударенко Марині Володимирівні - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних "лікоподібних" молекул":

Лозинському Андрію Володимировичу - кандидату фармацевтичних наук, доценту кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України;

Сеньків Юлії Василівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

Фінюк Наталії Степанівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

Юшину Ігорю Михайловичу - аспіранту кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України;

за роботу "Опис квантованості простору за допомогою деформованих алгебр зі збереженням фундаментальних фізичних принципів та верхня межа для кванта довжини":

Гнатенко Христині Павлівні - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу "Моделювання просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон України":

Зимароєвій Анастасії Анатоліївні - кандидату біологічних наук, доценту кафедри Поліського національного університету МОН України;

Федонюк Тетяні Павлівні - доктору сільськогосподарських наук, керівнику навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного університету МОН України;

за роботу "Підвищення ресурсу роботи морського і річкового транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитів з поліпшеними трибологічними, антистатичними та антикорозійними властивостями":

Якущенку Сергію Вікторовичу - доктору філософії з галузі знань транспорт, старшому викладачу кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

Сметанкіну Сергію Олексійовичу - старшому викладачу кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

Сапроновій Анні Вікторівні - аспіранту кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

за роботу "Розробка та використання високоефективних інноваційних різальних інструментів з надтвердими композитами на основі кубічного нітриду бору із трибологічними наноструктурними покриттями":

Клименку Сергію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

за роботу "Техніко-технологічне забезпечення безвідходного виробництва біологічно цінних хлібних виробів і кормової продукції":

Миколенко Світлані Юріївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України;

Алієву Ельчину Бахтияру огли - доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Концептуальні засади формування та розвитку державно-громадської комунікації":

Жуковій Ірині Віталіївні - кандидату наук з державного управління, старшому науковому співробітнику Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

за роботу "Вдосконалення ресурсозберігаючих технологій виготовлення з техногенних відходів та рудних концентратів легуючих матеріалів, що містять тугоплавкі елементи":

Петрищеву Артему Станіславовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік.

Голова Верховної Ради України                                                                Р.СТЕФАНЧУК

м. Київ

13 грудня 2022 року

№ 2833-IX

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Підпишіться на нашу безкоштовну розсилку: skorik@ukrinform.com.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-