ПОСТАНОВА Верховної Ради України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Укрінформ
Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2022 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2022 року:

Беженару Роману Васильовичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (далі - НАН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Тривимірна математична модель екодинаміки та переносу радіонуклідів у Київському водосховищі";

Вакалюк Тетяні Анатоліївні - доктору педагогічних наук, професору кафедри Державного університету "Житомирська політехніка" Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Створення моделі цифрової трансформації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій";

Ванєєвій Олені Олександрівні - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту математики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розширений груповий аналіз рівнянь реакції-дифузії, що моделюють фізичні та біологічні процеси";

Давиденко Ганні Віталіївні - доктору педагогічних наук, директору Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницького соціально-економічного інституту на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Цифрова інклюзія та доступність: соціальна діджиталізація";

Дейнезі Марині Андріївні - доктору юридичних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Удосконалення системи природоресурсного законодавства України у контексті стратегії сталого розвитку";

Дешко Людмилі Миколаївні - доктору юридичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Міжнародне співробітництво держав у сфері охорони здоров’я";

Євдокименко Марині Олександрівні - доктору технічних наук, професору кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Проектування та оптимізація кіберстійких мультисервісних програмно-конфігурованих мереж в умовах відмов та компрометації мережного обладнання";

Зайцеву Євгену Олександровичу - доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розвиток методів моделювання та проектування сенсорів інформаційно-вимірювальних систем визначення контрольно-діагностичних параметрів потужних електричних машин";

Зозулі Олександру Ігоровичу - доктору юридичних наук, завідувачу наукового сектору Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Проблеми та перспективи парламентської реформи в Україні";

Іванченко Анні Володимирівні - доктору технічних наук, професору кафедри Дніпровського державного технічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Науково-технологічне обґрунтування безвідходних технологій переробки рідких та твердих відходів з одержанням продуктів промислового значення";

Косогор Анні Олексіївні - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту магнетизму НАН України та МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Магнітоструктурні та магнітокалоричні властивості матеріалів для твердотільних систем охолодження";

Кучеру Анатолію Васильовичу - доктору економічних наук, головному науковому співробітнику Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" Національної академії аграрних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Фінансове забезпечення формування сталої конкурентоспроможності землекористувань в умовах ринкового обігу землі";

Макаренко Інні Олександрівні - доктору економічних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Конкурентоспроможність українських підприємств на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку: транспарентність бізнесу та ESG-інвестування";

Менджул Марії Василівні - доктору юридичних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Удосконалення правового регулювання сімейних відносин у контексті європейської інтеграції України";

Мовчану Роману Олександровичу - доктору юридичних наук, професору кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Концептуальні засади кримінально-правової охорони довкілля в Україні";

Небесному Роману Володимировичу - доктору технічних наук, начальнику науково-дослідної частини Національного університету "Львівська політехніка" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розроблення високоефективних каталітичних систем синтезу акрилової кислоти та її естерів";

Николюк Ользі Миколаївні - доктору економічних наук, професору кафедри Поліського національного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка методології формування фрактальної моделі вертикальної інтеграції органічних господарств";

Сапронову Олександру Олександровичу - доктору технічних наук, професору кафедри Херсонської державної морської академії МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Наукові засади створення захисних функціональних покриттів на основі модифікованих епоксикомпозитів з різнодисперсними добавками для промисловості і транспортної техніки";

Семешко Ользі Яківні - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику сектору Херсонського національного технічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Інноваційні технології надання комплексу спеціальних властивостей текстильним матеріалам цивільного та військового призначення";

Семіньку Владиславу Вікторовичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Механізми керування люмінесцентними та редокс-властивостями оксидних нанокристалів з іонами змінної валентності";

Солдаткіну Олександру Олексійовичу - доктору біологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Застосування нанорозмірних матеріалів для розробки ферментних біосенсорів з покращеними аналітичними характеристиками";

Струтинській Наталії Юріївні - доктору хімічних наук, асистенту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Складнооксидні фосфати як основа ефективних функціональних матеріалів різного призначення";

Терепищому Сергію Олександровичу - доктору філософських наук, професору кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни";

Тітку Івану Андрійовичу - доктору юридичних наук, завідувачу кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Кримінальні процесуальні механізми забезпечення прав людини в контексті глобальних викликів сучасності: доктрина, законодавство, практика";

Трифоновій Олені Михайлівні - доктору педагогічних наук, доценту кафедри Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук";

Фарату Олегу Костянтиновичу - доктору хімічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Безпрецедентні перегрупування оксазагетероциклів як новий метод синтезу ксантенових барвників для біовізуалізації";

Харченку Василю Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Випадіння/розчинення преципітатів вторинних фаз та сегрегація/кластеризація точкових дефектів у сплавах Zr-Nb-Sn при відпалі твердого розчину та нейтронному опроміненні відпаленого зразка";

Юрженку Максиму Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Новітні технології формування виробів з пластмас 3D друком та зварюванням";

Яковенку Ігорю Анатолійовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Тріщиностійкість залізобетонних конструкцій";

Яримбашу Дмитру Сергійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка теоретичних основ побудови комплексного математичного забезпечення "цифрових двійників" нових і діючих силових трансформаторів".

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук починаючи з 1 січня 2022 року.

3. Відтермінувати строки звітування стипендіатів, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук цією Постановою, про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та розгляду їхніх звітів на шість місяців.

Голова Верховної Ради України                                                     Р.СТЕФАНЧУК

м. Київ

1 грудня 2022 року

№ 2791-IX

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Підпишіться на нашу безкоштовну розсилку: skorik@ukrinform.com.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-