ПОСТАНОВА Верховної Ради України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Укрінформ
Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Положення про Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, викладеного в додатку 1 до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 42, ст. 406; 2011 р., № 18, ст. 139; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2020 року № 1041-IX), такі зміни:

у пункті 3 цифри та слово "30 премій" замінити цифрами і словом "54 премії";

в абзаці першому пункту 5 слово "Премії" замінити словами "двох премій".

2. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 40, ст. 623) такі зміни:

в абзаці першому цифри "24" замінити цифрами "23";

абзац сімнадцятий виключити.

3. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 8, ст. 45; 2021 р., № 5, ст. 42) такі зміни:

1) у пункті 1 цифри "30" замінити цифрами "50";

2) у Положенні про Премію Верховної Ради України молодим ученим, викладеному в додатку 1 до цієї Постанови:

у пункті 1:

абзац другий доповнити словами "отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі";

абзаци третій і четвертий доповнити словами "питань національної безпеки і оборони";

абзац п’ятий доповнити словами "інформаційні технології";

абзац другий пункту 2 доповнити другим реченням такого змісту: "Особливості подання та розгляду документів наукових робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, для присудження Премії затверджуються Службою безпеки України за погодженням з Комітетом";

пункт 3 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Наукові роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю, оформляються відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці та у цей же період подаються до Служби безпеки України відповідно до затверджених нею особливостей подання";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії і приймають рішення про їх технічну й змістовну відповідність вимогам цього Положення та Інструкції і про рекомендацію на присудження Премії. У разі рекомендації роботи таке рішення подається до 15 квітня включно до Комітету з супровідним листом, до якого додаються два паперові та один електронний примірники роботи. Роботи, які не відповідають вимогам цього Положення та Інструкції і не були рекомендовані, повертаються.

З метою розгляду робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, Служба безпеки України із залученням представників Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії наук України та інших профільних структур створює конкурсну комісію з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію. Конкурсна комісія з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію відповідно до затвердженої Службою безпеки України інструкції проводить експертизу подань, їх розгляд, рейтингування, відбір і подає на затвердження до Служби безпеки України перелік до 5 робіт (одноосібних або у складі колективів) переможців конкурсного відбору без зазначення самої назви роботи, яка містить відомості, що становлять державну таємницю. Служба безпеки України затверджує Наказом подання цієї конкурсної комісії та до 15 вересня включно направляє його з супровідним листом до Комітету. Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, та осіб, яким пропонується присудити Премію за такі роботи, здійснюються із дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

у пункті 5:

абзац третій після слова "працями" доповнити словами "(крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю)";

в абзаці четвертому слова "Рецензії, відгуки" замінити словами "Критичні рецензії та";

у другому реченні абзацу п’ятого слова "переможців конкурсу" замінити цифрами та словами "45 робіт переможців конкурсного відбору та 5 наступних за рейтингом робіт - претендентів на перемогу у разі неподання Службою безпеки України переліку переможців конкурсного відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Конкурсна комісія чи її голова може обґрунтовано призначати додаткові експертизи конкретних робіт, за результатами яких визначається загальний середній бал за всіма експертними оцінками робіт. За умови отримання кількома роботами однакового рейтингового бала, який впливає на визначення переможців конкурсу, Конкурсна комісія чи її голова призначає однакову кількість додаткових експертиз таких робіт або Конкурсна комісія проводить детальне обговорення цих робіт та приймає щодо них рішення з урахуванням рівномірного представлення серед рекомендованих переможців конкурсу всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, галузей знань, а також регіонального та ґендерного аспектів";

у пункті 6:

в абзаці першому слова "приймає рішення про його" замінити словами "Служби безпеки України і приймає рішення про їх";

абзац другий доповнити двома реченнями такого змісту: "У разі якщо Служба безпеки України подасть перелік переможців конкурсного відбору з менше ніж п’яти робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, місце таких робіт займають наступні роботи за рейтингом, визначеним Конкурсною комісією. У поданні Служби безпеки України вказується автор або колектив співавторів, за можливості із зазначенням посади та повної назви наукової установи або організації, закладу вищої освіти або підприємства, а також те, що робота містить відомості, що становлять державну таємницю";

у пункті 7 цифри та слова "30 премій Верховної Ради України молодим ученим" замінити цифрами та словами "50 включно премій Верховної Ради України молодим ученим (у тому числі до п’яти включно - за роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю)".

4. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 8, ст. 46, № 50, ст. 372; 2021 р., № 5, ст.42) такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1 цифри "30" замінити цифрами "50";

у пункті 2 слово "актуальну" замінити словом "стипендіальну";

2) у Положенні про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, викладеному в додатку 1 до цієї Постанови:

абзац другий пункту 1 доповнити другим реченням такого змісту: "Комітет своїм рішенням до 1 березня конкурсного року може визначати до п’яти тематик конкурсних робіт з питань розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які належать до предмета його відання, здійснювати на загальних засадах їх окреме рейтингування та визначати до 5 конкурсних робіт - переможців відбору з пропонованої тематики, у тому числі об’єднуючи кількох виконавців за однією тематикою";

в абзаці першому пункту 2 цифри "30" замінити цифрами "50";

абзац перший пункту 3 доповнити другим реченням такого змісту: "Конкурсна наукова (науково-технічна) робота повинна мати високий ступінь готовності й оцінюватися як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприяють розвитку науки й суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства України, де він працює (далі - Вчена рада), за письмовими рекомендаціями щодо актуальності та важливості конкурсної роботи не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада розглядає подання претендента, в якому зазначаються назва його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи, її новизна, актуальність, важливість, ступінь готовності, мета, основні завдання, методи і засоби дослідження, матеріали, які можуть бути оплачені у тому числі за рахунок стипендіальних коштів, очікувані наукові або науково-технічні результати і запланована сфера їх застосування, можливість виконання дослідження молодим ученим на базі цієї наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, підприємства. Окремо наводяться основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень і впроваджень; загальна кількість та тип його публікацій, з них виданих за кордоном, дані про цитування усіх праць та h-індекс претендента згідно з основними науковими базами даних; кількість та тип публікацій за тематикою конкурсної наукової (науково-технічної) роботи.

Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам цього Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії таємним голосуванням.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого науковця - доктора наук на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Вчена рада не може протягом одного року висувати одну і ту саму конкурсну наукову (науково-технічну) роботу молодого вченого на Стипендію та інші стипендії, кошти на які виділяються з Державного бюджету України.

Стипендія може призначатися повторно, але не раніше ніж через два роки після отримання попередньої Стипендії і на виконання нових наукових (науково-технічних) робіт, при цьому назви та періоди виконання попередніх стипендіальних робіт Верховної Ради України, їх короткий опис із зазначенням отриманих результатів наводяться претендентом у поданні.

Особливості подання та розгляду матеріалів конкурсних наукових (науково-технічних) робіт, які містять або можуть містити відомості, що становлять державну таємницю, для присудження Стипендії затверджуються Службою безпеки України за погодженням з Комітетом";

в абзаці першому пункту 5:

у першому реченні слова "на отримання" замінити словами "та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття";

доповнити другим реченням такого змісту: "Конкурсні наукові (науково-технічні) роботи, які містять або можуть містити відомості, що становлять державну таємницю, оформляються відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці та у цей же період подаються до Служби безпеки України відповідно до затверджених нею особливостей подання";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, відповідні центральні органи виконавчої влади розглядають матеріали претендентів на здобуття Стипендії, приймають рішення про їх технічну й змістовну відповідність вимогам цього Положення та Інструкції і рекомендацію претендентів та їх наукових (науково-технічних) робіт на отримання Стипендії. Таке рішення до 15 червня включно подається до Комітету з супровідним листом, до якого додаються по одному паперовому та електронному примірнику матеріалів на отримання Стипендії. Роботи, які не відповідають вимогам цього Положення та Інструкції і не були рекомендовані, повертаються.

З метою розгляду конкурсних робіт, які містять або можуть містити відомості, що становлять державну таємницю, Служба безпеки України із залученням представників Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії наук України та інших профільних структур створює конкурсну комісію з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Стипендію. Конкурсна комісія з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Стипендію відповідно до затвердженої Службою безпеки України інструкції проводить експертизу конкурсних робіт, їх розгляд, рейтингування та відбір і подає на затвердження до Служби безпеки України перелік до 5 робіт - переможців конкурсного відбору без зазначення самої назви конкурсної роботи, яка містить відомості, що становлять державну таємницю. Служба безпеки України затверджує Наказом подання цієї конкурсної комісії та до 30 вересня включно направляє його з супровідним листом до Комітету. Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо конкурсних робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, та відповідних осіб, яким рекомендується призначити Стипендію, здійснюється із дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

у пункті 7:

в абзаці першому слово "кандидатур" замінити словом "робіт";

в абзаці третьому слова "претендентами на призначення Стипендії" замінити словами "роботами на призначення Стипендії, крім тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

в абзаці четвертому слова "Рецензії, відгуки" замінити словами "Критичні рецензії та";

у другому реченні абзацу п’ятого слова "переможцям конкурсу" замінити цифрами та словами "45 переможцям конкурсного відбору та 5 наступним за рейтингом претендентам на перемогу у разі неподання Службою безпеки України переліку переможців конкурсного відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Конкурсна комісія чи її голова може обґрунтовано призначити додаткові експертизи конкретних робіт, за результатами яких визначається загальний середній бал за всіма експертними оцінками робіт. За умови отримання кількома роботами однакового рейтингового бала, який впливає на визначення переможців конкурсу, Конкурсна комісія чи її голова призначає однакову кількість додаткових експертиз таких робіт або Конкурсна комісія проводить детальне обговорення цих робіт та приймає щодо них рішення з урахуванням рівномірного представлення серед рекомендованих переможців конкурсу всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, галузей знань, а також регіонального та ґендерного аспектів";

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Комітет на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії та Служби безпеки України щодо призначення Стипендії переможцям конкурсного відбору та приймає рішення щодо їх підтримки і направлення на розгляд до Верховної Ради України переліку кандидатур та робіт 50 переможців конкурсного відбору";

абзац другий доповнити двома реченнями такого змісту: "У разі якщо Служба безпеки України подасть перелік переможців конкурсного відбору з менше ніж п’яти робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, місце таких робіт займають наступні роботи за рейтингом, визначеним Конкурсною комісією. У поданні Служби безпеки України вказується автор, за можливості із зазначенням посади та повної назви наукової установи або організації, закладу вищої освіти або підприємства, і те, що його наукова (науково-технічна) робота містить відомості, що становлять державну таємницю";

абзац другий пункту 14 доповнити другим реченням такого змісту: "Науковий звіт за виконання наукової (науково-технічної) роботи, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, оформляється відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці";

у пункті 15:

в абзаці першому слова "та один примірник затвердженого наукового звіту" замінити словами "два паперових примірники наукового звіту і один примірник на електронному носії";

в абзаці другому слово "Другий" замінити словами "Ще один";

в абзаці другому пункту 16:

після слів "Вченої ради" доповнити словами "одним паперовим і одним електронним примірником звіту";

доповнити другим реченням такого змісту: "Служба безпеки України розглядає звіти відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці та приймає рішення про їх погодження і можливість вручення дипломів стипендіатів Верховної Ради України за виконану наукову (науково-технічну) роботу, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, та подає таке рішення до Комітету у строк до 15 березня включно року, наступного за роком виплати Стипендії";

3) в абзаці дев’ятому Опису Диплома стипендіата Верховної Ради України - молодого вченого - доктора наук, викладеного в додатку 2 до цієї Постанови, слова "за який рік призначено стипендію, прізвище, ім’я та по батькові стипендіата в родовому відмінку та постанова Верховної Ради України, якою присуджено Стипендію" замінити словами "прізвище, ім’я та по батькові стипендіата в родовому відмінку та текст "за виконання у" і зазначається цифрами рік виконання роботи та наступний текст "році стипендіальної наукової (науково-технічної) роботи відповідно до Постанови Верховної Ради України від" і вказуються дата та номер Постанови, якою присуджено Стипендію".

5. Внести до Постанови Верховної Ради України від 29 січня 2021 року № 1157-IX "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" такі зміни:

у пункті 1 цифри "30" замінити цифрами "50";

у другому та третьому реченнях пункту 2 слово "тридцяти" замінити словом "п’ятдесяти", а слово "тридцять" - словом "п’ятдесят".

6. В абзаці двадцять дев’ятому пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 14 липня 2021 року № 1641-IX "Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" слово "релаксації" замінити словом "рекреації".

7. Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерству освіти і науки України, Службі безпеки України протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою привести свої рішення та нормативно-правові акти у відповідність із цією Постановою або розробити та прийняти нові, передбачені цією Постановою.

8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім пунктів 1 і 5, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Визначити, що відповідно до пунктів 3 і 4 ця Постанова застосовується для конкурсного відбору робіт на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік і наступні роки та для конкурсного відбору стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2023 рік і наступні роки з виплатою грошової частини цих відзнак, починаючи з 2023 року.

Визначити, що відповідно до пункту 4 ця Постанова застосовується для звітування стипендіатів у 2022 році та наступних роках і оформлення їм дипломів.

Голова Верховної Ради України                                         Р.СТЕФАНЧУК

м. Київ

3 листопада 2021 року

№ 1851-IX

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-