ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212; 2014 р., № 20-21, ст. 712;  2016 р., № 2, ст. 16; 2020 р., № 28, ст. 188) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

пункти 3, 7 і 8 викласти в такій редакції:

"3) індустріальний (промисловий) парк (далі - індустріальний парк) - визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

На території індустріальних парків не може здійснюватися діяльність з виробництва підакцизних товарів (крім виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів) та господарська діяльність, що підпадає під ліцензування згідно з пунктами 18, 18-1, 20-22, 32 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

"7) уповноважений державний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо створення і функціонування індустріальних парків на території України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України;

8) учасник індустріального парку (далі - учасник) - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території (в межах) індустріального парку, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку, уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку та має здійснювати діяльність виключно у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій лише на території (в межах) індустріального парку";

доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) інший суб’єкт індустріального парку - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна в межах індустріального парку, уклав відповідний договір з керуючою компанією та здійснює свою господарську діяльність у сферах, що не заборонені цим Законом, на території (в межах) індустріального парку. Інший суб’єкт індустріального парку не має права на отримання державного стимулювання відповідно до цього Закону".

2. Статтю 4 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Функціонування індустріальних парків спрямоване на:

1) залучення інвестицій та розвиток економіки України;

2) вирівнювання економічного розвитку регіонів та підвищення якості життя населення України;

3) запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій;

4) створення нових робочих місць;

5) сталий розвиток та захист навколишнього природного середовища".

3. Доповнити статтями 4-1 і 7-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Державне управління у сфері створення та функціонування індустріальних парків на території України

1. Державне управління у сфері створення та функціонування індустріальних парків на території України здійснюється в межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику;

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо створення і функціонування індустріальних парків на території України (уповноважений державний орган);

4) місцевими органами виконавчої влади;

5) органами місцевого самоврядування";

"Стаття 7-1. Обмеження щодо створення індустріальних парків

1. Ініціатор створення, керуюча компанія не можуть бути створені/засновані фізичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, або юридичними особами - власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

2. Учасниками або іншими суб’єктами індустріального парку не можуть бути суб’єкти господарювання будь-якої форми власності, створені фізичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, є юридичними особами - власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

4. Пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції:

"3) площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 гектарів та не більше однієї тисячі гектарів. Допускається розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури".

5. У статті 11:

частину другу після слова "учасникам" доповнити словами "іншим суб’єктам індустріальних парків";

у частині четвертій слова "вільна від забудови" виключити.

6. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Об’єкти, що можуть розміщуватися на території індустріального парку

1. До об’єктів, що можуть розміщуватися на території індустріального парку належать:

1) офіси керуючої компанії, учасників та інших суб’єктів індустріального парку, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;

2) заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

3) наукові парки, акселератори, лабораторії з розвитку інноваційних технологій;

4) багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;

5) пожежні частини;

6) озеленені території;

7) виробничі, складські будівлі та споруди, об’єкти логістичної інфраструктури;

8) інженерні будівлі та споруди;

9) об’єкти поводження з відходами (крім захоронення відходів);

10) інші об’єкти, не заборонені законодавством".

7. У статті 14:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Ініціатор створення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про створення індустріального парку зобов’язаний подати до уповноваженого державного органу копію рішення про створення індустріального парку та концепцію індустріального парку";

абзац перший частини п’ятої замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"5. З метою державного стимулювання, передбаченого законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розміщує на своєму офіційному веб-сайті Реєстр індустріальних парків, до якого індустріальні парки включаються за заявою ініціаторів створення.

Перелік відомостей, що вносяться до Реєстру індустріальних парків, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Індустріальний парк може бути включений до Реєстру індустріальних парків за умови, що на час включення на його території (в межах) відсутні прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку закінчені будівництвом об’єкти виробничого призначення та/або відсутні об’єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п’яти останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку (крім об’єктів виробничого призначення вугледобувного підприємства та/або його окремого (суміжного) відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, що було ліквідовано, перебуває в стадії ліквідації (припинення) або планується до ліквідації, на які не поширюються обмеження цієї статті)".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

8. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків або відмова у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків

1. Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків відбувається протягом 45 робочих днів з моменту надходження до уповноваженого державного органу заяви від ініціатора створення.

Уповноважений державний орган у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розглядає документи протягом 21 робочого дня з дня надходження документів від ініціатора створення.

Уповноважений державний орган подає до Кабінету Міністрів України проект рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків або про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.

2. При прийнятті рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків враховуються такі критерії:

1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з концепцією;

2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з концепцією;

3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з концепцією передбачають залучення інвестицій, створення нових робочих місць, експорт продукції, залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва.

3. Рішення про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків приймається у разі:

1) якщо земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, не відповідає вимогам, встановленим статтею 8 цього Закону;

2) відсутності підтримки індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

3) наявності на території індустріального парку об’єктів виробничого призначення, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону.

Відмова у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питанням включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.

4. У рішенні про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків зазначаються:

1) назва індустріального парку;

2) ініціатор створення індустріального парку;

3) строк, на який створено індустріальний парк;

4) місцезнаходження індустріального парку.

5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків включити відповідний індустріальний парк до Реєстру індустріальних парків, письмово повідомити ініціатора створення, керуючу компанію, відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також розмістити відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті".

9. Доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків

1. Індустріальний парк виключається з Реєстру індустріальних парків у разі:

1) його ліквідації відповідно до частини першої статті 37 цього Закону;

2) неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль;

3) неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення;

4) нездійснення у межах індустріального парку господарської діяльності всіма його учасниками протягом трьох років поспіль на підставі відомостей із звітів про функціонування індустріального парку;

5) невідповідності вимогам статей 7-1, 11-1 та іншим вимогам цього Закону.

Уповноважений державний орган готує проект рішення про виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків та надсилає його до Кабінету Міністрів України.

2. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків виключити такий індустріальний парк з Реєстру індустріальних парків, письмово повідомити ініціатора створення, керуючу компанію, відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також розмістити відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

3. Виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків не є підставою для його ліквідації.

4. Індустріальний парк, виключений з Реєстру індустріальних парків, може бути повторно включений до нього не раніш як через 6 місяців після виключення такого індустріального парку з Реєстру індустріальних парків".

10. Пункти 4 і 7 частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"4) місце розташування, розмір земельної ділянки та об’єкти, розміщені на ній, у тому числі об’єкти виробничого призначення (за наявності)";

"7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку".

11. Частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

"3. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним самостійно з письмовим повідомленням про це відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування та орендодавця не пізніше трьох робочих днів".

12. Частину четверту статті 21 викласти в такій редакції:

"4. Форма типового договору про створення та функціонування індустріального парку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику".

13. Текст статті 24 викласти в такій редакції:

"1. Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку, про що ініціатор створення зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити уповноважений державний орган.

Інформацію про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган вносить до Реєстру індустріальних парків та розміщує на своєму офіційному веб-сайті не пізніше трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення від ініціатора створення.

2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення договору про створення та функціонування індустріального парку, про що ініціатор створення зобов’язаний протягом того самого дня повідомити уповноважений державний орган. Інформацію про втрату юридичною особою статусу керуючої компанії індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган вносить до Реєстру індустріальних парків та розміщує на своєму офіційному веб-сайті не пізніше одного робочого дня з дня надходження такого повідомлення від ініціатора створення".

14. У статті 25:

1) у частині першій:

у пункті 4 слово "щокварталу" замінити словом "щопівроку";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду), відчужувати об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку";

2) у пункті 7 частини другої слово "щокварталу" замінити словом "щопівроку".

15. У статті 26:

1) у частині першій:

пункт 2-1 викласти в такій редакції:

"2-1) передавати учасникам в оренду (суборенду), відчужувати рухоме та нерухоме майно для використання у межах індустріального парку відповідно до законодавства";

у пункті 8 слово "щокварталу" замінити словом "щопівроку";

2) у пункті 9 частини другої слово "щокварталу" замінити словом "щопівроку".

16. Частини першу та другу статті 27 викласти в такій редакції:

"1. Уповноважений державний орган:

1) щопівроку отримує від керуючої компанії та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти про результати функціонування індустріального парку в порядку та за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику;

2) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

3) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;

4) веде Реєстр індустріальних парків;

5) здійснює моніторинг функціонування індустріальних парків, розробляє Стратегію розвитку індустріальних парків;

6) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній та в інший спосіб сприяє залученню учасників;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, пов’язаної з діяльністю індустріальних парків, та забезпечує інформаційну підтримку потенційних учасників з питань, що належать до його компетенції;

8) інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, передбачених цим Законом;

9) забезпечує надання керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання індустріальних парків за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом, повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками), коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків, забезпечує надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерних мереж у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10) забезпечує надання учасникам індустріальних парків за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом, повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками), коштів на безповоротній основі для здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

11) за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України, забезпечує фінансування будівництва, реконструкції, ремонту інженерно-транспортної інфраструктури для створення та функціонування індустріальних парків, а також облаштування індустріальних парків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

12) здійснює аналіз та узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій;

13) забезпечує до 1 квітня поточного року оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті узагальненої та в розрізі окремих індустріальних парків інформації про стан їх функціонування.

2. Уповноважений державний орган здійснює також інші повноваження, передбачені законом.

Уповноважений державний орган має право утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та/або залучати в установленому порядку підприємства, установи, організації для здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків за такими напрямами:

1) розробка короткострокових та довгострокових планів розвитку індустріальних парків;

2) забезпечення налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів для реалізації індустріальними парками інноваційних та інвестиційних проектів;

3) сприяння у розробці (внесенні змін до) концепції індустріального парку;

4) сприяння ініціаторам створення індустріальних парків та керуючим компаніям у залученні потенційних учасників індустріальних парків;

5) надання ініціаторам створення індустріальних парків, керуючим компаніям, учасникам індустріальних парків консультаційної підтримки у сфері розробки бізнес-плану та залучення джерел фінансування;

6) сприяння в організації проведення наукових, науково-практичних конференцій, освітньо-інформаційних заходів (виставок, семінарів) щодо питань діяльності індустріальних парків;

7) сприяння в реалізації інших заходів, передбачених Стратегією розвитку індустріальних парків".

17. У статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Суб’єкт господарювання набуває статусу учасника, за умови виконання таких двох критеріїв:

1) укладення з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;

2) набуття права на земельну ділянку на підставах та в порядку, встановлених земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі зміни учасником видів діяльності або власника учасник повинен протягом п’яти робочих днів повідомити про це керуючу компанію індустріального парку";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Інформацію про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган вносить до Реєстру індустріальних парків та розміщує на своєму офіційному веб-сайті не пізніше трьох робочих днів з дня надходження від керуючої компанії такого повідомлення".

18. У статті 31:

частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суб’єкт господарювання втрачає статус учасника індустріального парку у разі порушення вимог, встановлених цим Законом";

у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформацію про втрату суб’єктом господарювання статусу учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган вносить до Реєстру індустріальних парків та розміщує на своєму офіційному веб-сайті не пізніше одного робочого дня з дня надходження від керуючої компанії такого повідомлення";

частину п’яту доповнити словами "але не раніш як через шість місяців, за умови дотримання вимог цього Закону".

19. У статті 34:

у назві та частині першій слова "Державна підтримка облаштування" замінити словами "Державне стимулювання облаштування та функціонування";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. З метою створення та функціонування індустріальних парків керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом:

1) надається повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) надаються кошти на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) здійснюється компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) надаються податкове та митне стимулювання відповідно до законодавства";

частину четверту виключити.

20. Статті 35 і 36 виключити.

21. Доповнити статтею 39 такого змісту:

"Стаття 39. Передача спорів на вирішення міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду

1. Спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, у тому числі з договірних правовідносин, за угодою сторін може бути переданий на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду відповідно до законодавства.

2. Сторонами зазначеного спору можуть бути ініціатор створення індустріального парку (крім органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією України здійснює право власності на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями розпоряджатися землею), керуюча компанія або учасник індустріального парку".

22. У тексті Закону слова "державна підтримка" у всіх відмінках замінити словами "державне стимулювання" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

частину другу статті 66-1 викласти в такій редакції:

"2. Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 10 гектарів і не більше однієї тисячі гектарів. Допускається розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури";

статтю 99 доповнити пунктом "ж-1" такого змісту:

"ж-1) право на будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків";

частину другу статті 168 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) проведення робіт з облаштування, будівництва, технічного обслуговування індустріальних парків";

частину першу статті 208 викласти в такій редакції:

"1. Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних об’єктів охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, державних об’єктів дорожнього будівництва, культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і обслуговування жилих будинків і господарських будівель, для розміщення внутрігосподарських об’єктів сільськогосподарських, рибогосподарських і лісогосподарських підприємств, організацій та установ, для розміщення індустріальних (промислових) парків, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання, під об’єкти і території природно-заповідного фонду, під будівництво і обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, для залісення деградованих та малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, у разі використання земельних ділянок для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, а також всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, об’єктів фізкультури, спорту та соціального забезпечення для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю";

2) частину другу статті 3 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2018 р., № 36, ст. 274; 2020 р., № 43, ст. 371 із змінами, внесеними Законом України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) державне стимулювання керуючих компаній, ініціаторів створення - суб’єктів господарювання та учасників індустріальних парків згідно із Законом України "Про індустріальні парки".

3. Кабінету Міністрів України:

1) до 1 січня 2025 року утворити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо створення і функціонування індустріальних парків на території України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. До моменту створення зазначеного органу, але не пізніше 1 січня 2025 року, функції уповноваженого державного органу виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику;

2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом створити державну установу для здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків з метою активізації створення та розвитку індустріальних парків, а також для сприяння у реалізації Стратегії розвитку індустріальних парків відповідно до закону;

3) під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік та наступні чотири роки передбачити видатки в сумі не менше 2000000 тисяч гривень на відповідний рік:

на реалізацію бюджетної програми часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб’єктам господарювання - для облаштування індустріальних парків;

на реалізацію бюджетної програми повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) учасникам індустріальних парків - для здійснення господарської діяльності на території (у межах) індустріального парку та/або облаштування індустріальних парків;

на реалізацію бюджетної програми щодо надання коштів на безповоротній основі керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб’єктам господарювання - для облаштування індустріальних парків та/або для створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків;

на реалізацію бюджетної програми будівництва, реконструкції, ремонту інженерно-транспортної інфраструктури - для створення та функціонування індустріальних парків, а також облаштування індустріальних парків;

на створення та функціонування державної установи - для здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків, а також для сприяння реалізації Стратегії розвитку індустріальних парків;

4) щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати Верховну Раду України про:

кількість створених у відповідному році індустріальних парків та кількість індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків;

суму видатків, спрямованих у відповідному році на облаштування індустріальних парків та на компенсацію відсоткової ставки за кредитами (позиками);

кількість створених у відповідному році робочих місць, вартість випущеної та експортованої продукції в індустріальних парках, включених до Реєстру індустріальних парків;

5) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити Стратегію розвитку індустріальних парків з урахуванням діючих індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

6) поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону у 2022 році.

4. Ініціаторам створення та/або керуючим компаніям індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом надати уповноваженому державному органу інформацію про:

ініціатора створення, керуючу компанію, учасників індустріальних парків та інших суб’єктів індустріальних парків, які здійснюють господарську діяльність на території (у межах) індустріального парку;

види господарської діяльності, що здійснюються на території індустріального парку;

об’єкти нерухомого майна на території індустріального парку;

отримання державної підтримки на облаштування індустріального парку;

обсяги інвестицій, залучених для створення, облаштування та функціонування індустріального парку.

5. Уповноваженому державному органу протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом за результатами аналізу відповідності вимогам закону індустріальних парків, ініціаторів їх створення, керуючих компаній, учасників та інших суб’єктів індустріальних парків, які здійснюють господарську діяльність на території (у межах) індустріальних парків, об’єктів, розташованих на території індустріальних парків, та видів господарської діяльності, що здійснюється на території індустріальних парків, підготувати проекти рішень Кабінету Міністрів України про виключення індустріальних парків, які не відповідають вимогам закону, з Реєстру індустріальних парків.

Президент України                                      В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

7 вересня 2021 року

№ 1710-IX

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-