Верховна Рада, Президент, Уряд: хто за що відповідає? Інфографіка

Верховна Рада, Президент, Уряд: хто за що відповідає? Інфографіка

Укрінформ

Останнім часом в українському інформпросторі точаться дискусії щодо збільшення або обмеження повноважень тієї чи іншої гілки влади. Зокрема, президентські вибори поновили розмови щодо прийняття законів про Президента України та порядок припинення його повноважень, а також про новий розподіл повноважень між гілками влади.

Варто нагадати, що в Україні принцип поділу влади прописаний в Конституції. Так, відповідно до Основного закону, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.

Укрінформ підготував лонгрід щодо розподілу повноважень гілок влади відповідно до положень чинної Конституції.

Законодавча влада

Відповідно до IV розділу Конституції, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Він складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

До повноважень Верховної Ради України належить:

- внесення змін до Конституції України;

- призначення всеукраїнського референдуму;

- прийняття законів, постанов та інших актів.

- затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

- визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО;

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

- призначення виборів Президента України у строки, заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

- оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента про використання Збройних Сил та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

- усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);

- розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра , Міністра оборони , Міністра закордонних справ , призначення за поданням Прем’єр-міністра інших членів уряду, Голови Антимонопольного комітету, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, Голови Фонду державного майна, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра, членів уряду; також призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента Голови Служби безпеки України;

- здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України;

- затвердження рішень про надання Україноюпро президента україни закон позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

- прийняття Регламенту Верховної Ради України;

- призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

- призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

- призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента;

- призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;

- призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

- призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента;

- затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки, Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ;

- схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів ЗСУ до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

- встановлення державних символів України;

- надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;

- призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;

- дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

- призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

- затвердження указів Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

- надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

- призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради; затвердження кошторису Верховної Ради та структури її апарату;

- затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

- затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.

Главою держави є Президент України.

Діяльність Президента регламентується V розділом Конституції. Відповідно Основного закону, Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Він є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Окрім того, Президент:

- забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

- звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

- представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

- приймає рішення про визнання іноземних держав;

- призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

- призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

- призначає позачергові вибори до Верховної Ради України, припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією;

- вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, подання про призначення Прем’єр-міністра України;

- вносить до Верховної Ради подання про призначення Міністра оборони та Міністра закордонних справ України;

- призначає на посаду та звільняє з посади за згодою ВРУ Генерального прокурора;

- призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

- призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

- вносить до ВРУ подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

- зупиняє дію актів Кабінету Міністрів з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду щодо їх конституційності;

- скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

- очолює Раду національної безпеки і оборони України;

- вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

- приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

- приймає рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

- призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

- присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

- нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

- приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

- здійснює помилування;

- створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

- підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

- має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Виконавча влада

Відповідно до VI розділу Конституції, виконавча владу в Україні складають Кабінет Міністрів, центральні (міністерства, відомства) та місцеві (обласні, районні державні адміністрації) органи виконавчої влади.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Він відповідальний перед Президентом і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, передбачених Конституцією.

До повноважень Кабінету Міністрів належать:

- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, також забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в НАТО;

- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

- розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

- забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

- розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою Держбюджету, подає парламенту звіт про його виконання;

- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

- організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, також утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу уряду;

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Судова влада

Судова влада в Україні реалізується шляхом правосуддя в формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. В  VIІІ розділі Конституції проголошено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Судочинство в Україні провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

- рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

- забезпечення доведеності вини;

- змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

- підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

- забезпечення обвинуваченому права на захист;

- гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

- розумні строки розгляду справи судом;

- забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення;

- обов’язковість судового рішення.

Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.

Систему судоустрою складають:

- місцеві суди;

- апеляційні суди;

- Верховний Суд.

Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.          

Укрінформ

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-