ПОСТАНОВА Верховної Ради України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Укрінформ
Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук 

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2020 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук:

Білоусу Андрію Михайловичу - доктору сільськогосподарських наук, завідувачу кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Вплив порушень у лісах на їх екосистемні послуги";

Блінову Ігорю Вікторовичу - доктору технічних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту електродинаміки Національної академії наук України (далі - НАН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розвиток наукових основ функціонування конкурентного ринку електричної енергії України в умовах його об’єднання з ринками країн Європейського Союзу";

Гараніній Ользі Олександрівні - доктору технічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників";

Гнатюку Сергію Олександровичу - доктору технічних наук, заступнику декана Національного авіаційного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методи та засоби забезпечення конфіденційності і цілісності даних в критичній інформаційній інфраструктурі держави";

Єременко Олександрі Сергіївні - доктору технічних наук, професору кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Підвищення кіберстійкості інфокомунікаційних мереж засобами безпечної та відмовостійкої маршрутизації";

Зайцеву Роману Валентиновичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Дослідження впливу робочої температури на ефективність плівкових сонячних елементів для комбінованих фотоенергетичних систем";

Касьянову Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, директору Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України та НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Конструктивні результати існування і теореми регулярності для всіх слабких розв’язків класів нелінійних систем";

Клим Галині Іванівні - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Модифіковані функціональні наноматеріали для сенсорики та спеціалізованих інформаційно-вимірювальних систем";

Колодяжній Анастасії Олегівні - доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методи асиметричного синтезу сполук біологічного і фармацевтичного призначення";

Лайку Олександру Івановичу - доктору економічних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Теоретико-методологічні засади податкового стимулювання розвитку економіки України в умовах реформи місцевого самоврядування";

Ларіну Олексію Олександровичу - доктору технічних наук, директору Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка методів математичного моделювання нових та композиційних матеріалів для оцінки ресурсу та прогнозування надійності елементів конструкцій в умовах їх нелінійної та випадково динамічної поведінки";

Лисенкову Едуарду Анатолійовичу - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Перколяційна поведінка електро- та теплопровідності багатофункціональних полімерних нанокомпозитних матеріалів, які містять вуглецеві нанотрубки";

Лізунову Вячеславу Вячеславовичу - доктору фізико-математичних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Ефекти динамічної дифракції у когерентній рентгенівській дифракційній мікроскопії";

Мариничу Олександру Віталійовичу - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Регенерація у випадкових комбінаторних структурах";

Москаленко Олександрі Миколаївні - доктору економічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Формування моделі соціально-економічного розвитку України в умовах її виходу з системної кризи";

Павлікову Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, проректору з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розвиток статистичної теорії синтезу активних, пасивних та активно-пасивних радарів";

Панчуку Ростиславу Руслановичу - доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Молекулярні механізми долання набутої стійкості злоякісних клітин до хіміотерапії експериментальними протипухлинними препаратами";

Пастернаку Ярославу Михайловичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Методи аналізу фізико-механічних полів в анізотропних термо-, магніто-, електропружних тілах із нитчастим включенням";

Покутному Олександру Олексійовичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Крайові задачі для еволюційних рівнянь та їх застосування";

Попову Олександру Олександровичу - доктору технічних наук, заступнику директора з науково-організаційної роботи Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розвиток програмно-моделюючої системи аналізу та прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря від викидів об’єктів енергетики";

Свердліковській Ользі Сергіївні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу";

Сердюку Ігорю Олександровичу - доктору історичних наук, професору кафедри Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Соціально-демографічна історія Гетьманщини XVIII століття";

Сеті Юлії Олександрівні - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Роль багатофононних процесів у функціонуванні екстракторів квантових каскадних детекторів ближнього інфрачервоного діапазону";

Теусу Сергію Мироновичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Особливості електронної структури та властивості меж зерен в конструкційних сплавах системи нікель-водень";

Федорову Сергію Сергійовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національної металургійної академії України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Розробка енергоефективної термічної технології виробництва "зеленого" графіту на основі відновлюваних джерел енергії";

Фоміну Олексію Вікторовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Створення варіаційно-адаптивного концепту вантажного вагона";

Харченку Василю Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, виконувачу обов’язків провідного наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Особливості росту дислокаційних петель А та С типу та радіаційного росту в цирконієвих сплавах при нейронному опроміненні";

Шапринському Євгену Володимировичу - доктору медичних наук, професору кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Міністерства охорони здоров’я України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Профілактика та лікування ускладнень шийного анастомозу при езофагопластиці";

Шепітьку Михайлу Валерійовичу - доктору юридичних наук, провідному науковому співробітнику Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя";

Яснію Олегу Петровичу - доктору технічних наук, професору кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Прогнозування залишкового ресурсу важливих елементів конструкцій авіаційного і залізничного транспорту методами машинного навчання".

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук починаючи з 1 січня 2020 року.

Голова Верховної Ради України                                                       Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

13 липня 2020 року

№ 765-IX

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-